WIJKGERICHT WERKEN Gemeente Noordwijk

Inleiding In het coalitieakkoord 2010 – 2014 is opgenomen te zoeken naar andere, nieuwe vormen van bewonersparticipatie bij gemeentelijke initiatieven. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft dit vertaald naar een actieve rol voor haar inwoners in het signaleren en verbeteren van aandachtspunten binnen het thema leefbaarheid. Hiermee heeft gemeente Noordwijk ingezet op het doorontwikkelen van het huidige Wijkgericht Werken. Leefbaarheid is een veelomvattende term en kan kortweg onderverdeeld worden in 1) fysieke omgeving en 2) sociale cohesie of samenhang. De mate waarin de leefbaarheid binnen Noordwijk door de inwoners wordt gewaardeerd wordt gemeten in een landelijk uitgevoerd belevingsonderzoek Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Wijkgericht Werken – Niveau Basis (huidig niveau)

Wijkgericht werken betekent met name een integrale aanpak van projecten per wijk. De wijkcoördinatoren van gemeente Noordwijk weten precies wat er in een straat of buurt speelt en kunnen zo het door hen gecoördineerde ‘klein onderhoud’ op elkaar afstemmen. In 2009 is het strategisch communicatiebeleid “van ambitie naar doen” door het college vastgesteld. Onderdeel van dat plan is het “Afwegingskader Interactief Beleid”. Dit afwegingskader is een hulpmiddel om keuzes te maken over hoe burgers te betrekken bij een beleidsproces. Hiermee worden in Noordwijk projecten sinds jaar en dag integraal aangepakt. In dit kader kan worden genoemd:

Groenrenovatie Vinkeveld, waarbij de wijkvereniging in vroeg stadium is betrokken;

Verkeersveiligheid rondom scholen, waarbij samen met ouders, school en wijkverenigingen is nagedacht over oplossingen;

Opschondag, in samenwerking met scholen, sportverenigingen en wijkverenigingen;

Geveltuintjes, samen met wijkverenigingen werkplan opgesteld;

Huis ter Duinstraat, herinrichting.

Omdat het ‘Afwegingskader Interactief Beleid’ niet altijd even strikt wordt toegepast is het voorstel het ‘Afwegingskader Interactief Beleid’ beter binnen de werkprocessen te borgen.

Wijkgericht Werken – Niveau Plus 1: leefbaarheid/ fysieke omgeving

In wijkgericht werken plus wordt ervoor gekozen de inwoners van gemeente Noordwijk via hun wijk- en buurtverenigingen hun wensen en ideeën naar aanleiding van de resultaten van het (leefbaarheid)onderzoek kenbaar te laten maken. Hiermee wordt recht gedaan aan de wens van vraaggestuurde en interactieve samenwerking tussen burger en overheid. Door de resultaten van het (belevingsonderzoek) via de wijkregisseur naar alle inwoners/ verenigingen terug te koppelen wordt voor iedereen inzichtelijk welke onderwerpen actueel zijn. Verenigingen/ burgers kunnen eenmaal in de maand langskomen op het spreekuur van de wethouder wijkgericht werken om wensen en ideeën te bespreken. De wijkregisseur zorgt ervoor dat, indien wens/idee door de wethouder of indien van toepassing door college wordt gehonoreerd,aanvrager met de juiste persoon binnen de organisatie in contact wordt gebracht. Daarna houdt de wijkregisseur bij beide partijen een vinger aan de pols om te zien of de interactie naar wens verloopt en rapporteert de wethouder maandelijks over de gang van zaken. Voor ideeën/ wensen op het gebied van de openbare ruimte die niet binnen bestaande projecten passen wordt een bedrag van totaal € 10.000 gereserveerd voor heel Noordwijk.

Niveau Plus 2: Sociale samenhang

Sociale samenhang wordt onder andere bepaald door de mate waarin bewoners van een bepaalde wijk zich bij elkaar betrokken voelen en samen activiteiten ondernemen. Om de nu reeds bestaande wijk- en buurtvereniging binnen de gemeentegrenzen te faciliteren worden deze ondersteund met een tegemoetkoming voor hun vaste kosten van ca. €150,- per vereniging. Zoals daar zijn: inschrijving KvK, administratiekosten, kosten voor te verbruiken goederen als koffie, thee, postzegels, enveloppen en dergelijke.

 

Om helderheid te verschaffen in de activiteiten die worden ondersteund wordt een groslijst opgesteld. Voor de op deze groslijst genoemde activiteiten is een budget beschikbaar van ca. €15.000 waarmee de Wijkregisseur activiteiten uit de groslijst kan ondersteunen. Daarnaast is er voor activiteiten die vallen onder OW in totaal €10.000 subsidie beschikbaar die door de wijkverenigingen kan worden aangevraagd; totaal beschikbaar € 25.000. Voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven wordt een budget van €10.000 gereserveerd.

Voorstel voor groslijst: Thema Schoon:

1.Deelname Z-ambassadeurs 2.Activiteit tbv educatie en voorlichting 3.Activiteit preventie schandplekken (bv schilderen graffitie) 4.Activiteit buurtverfraaiing 5.Activiteit preventie hondenpoep 6.Activiteit opschonen nieuwjaarsdag (vuurwerk)

Thema Heel: 1.Organiseren klusdag, klusjes in de buitenruimte (schilderen parkbankje, repareren hekwerk

etc.). 2.Activiteit groenonderhoud

Thema Veilig: 1.Activiteiten buurtpreventie 2.Activiteit tbv promotie burgernet

Initiatief Landelijke dagen

Deelnemen aan bijvoorbeeld: 1.Initiatief Landelijke Opschoondag

– Prikacties 2.Initiatief Buitenspeeldag

-Klein onderhoud speelplaats -Bevorderen gebruik speelplaatsen -Organiseren speelactiviteit

3.Initiatief NLDoet -Promotie en organisatie NLDoet (werven klussen en klussers) -Start klussendienst

4.Initiatief Burendag -Klein onderhoud in de buitenruimte -Planten bloembollen